Parenclub Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Parenclub.eu

Deze algemene voorwaarden zijn van kracht met ingang van 27 mei 2020


Artikel 1: Definities


 • Parenclub.eu: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DMCK B.V. (KvK-nummer: 54589533) handelend onder de naam Parenclub.eu;
 • Deelnemer: de contractspartij van Pareclub.eu bij deze overeenkomst;
 • Website: Parenclub.eu
 • Materiaal: door de Deelnemer aangeleverd materiaal voor plaatsing op de Website, zoals profielnamen, teksten, foto’s en (chat)berichten;
 • Misbruik: het plaatsen van materiaal op de Website of het versturen van berichten via de Website waarmee de rechten of privacy van anderen worden geschonden, zoals het versturen van ongevraagde commerciële informatie en spam, het versturen van commerciële SMS-nummers, het aanbieden van financiële diensten, het doen van grievende of beledigende uitlatingen, het zich voordoen als iemand anders, het gebruiken van andermans rekeninggegevens, inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten of het openbaar maken of verveelvoudigen van materiaal zonder toestemming;
 • Gratis toegang: het gratis abonnement van Website waarbij de Deelnemer toegang tot de Website krijgt en beperkt van de op de Website aangeboden diensten gebruik kan maken;
 • Toegangsvorm: geeft aan van welke aangeboden diensten de Deelnemer gebruik kan maken op de Website. Elke Toegangsvorm heeft een bepaalde prijs per maand welke wordt uitgedrukt in een upgrade;
 • Upgrades: de interne valuta om diverse diensten mee af te rekenen;
 • Upgradeplan: de instelling waarmee de Deelnemer aangeeft welk bedrag Website telkens in rekening brengt voor de aanschaf van een upgrades.
 • Inlogcode: de door Website aan de Deelnemer verstrekte code waarmee de Deelnemer toegang krijgt tot de Website

 • Artikel 2: Overeenkomst


  1. Deze algemene voorwaarden maken integraal onderdeel uit van iedere tussen Website en de Deelnemer gesloten overeenkomst en zijn van toepassing op iedere offerte en overeenkomst.
  2. Van deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts rechtsgeldig voor zover zij door Website schriftelijk zijn aanvaard.
  3. De overeenkomst komt tot stand doordat de Deelnemer het op de Website vermelde inschrijfformulier via de Website aan Website toezendt en dit formulier door Website is ontvangen.
  4. De overeenkomst is persoonlijk en niet overdraagbaar.
  5. Deelname is alleen mogelijk voor personen van 18 jaar en ouder


  Artikel 3: Prijs en betaling


  1. De op de Website vermelde bedragen zijn inclusief 21% omzetbelasting.
  2. De overeenkomst ter zake een gratis toegang-abonnement eindigt met onmiddellijke ingang door opzegging door Website of de Deelnemer.
  3. De overeenkomst ter zake een opwaardeerplan wordt aangegaan voor onbepaalde duur en wordt tot wederopzegging verlengd.
  4. Door het betalingsformulier op de Website in te vullen machtigt de Deelnemer Website om het verschuldigde bedrag van zijn/haar bankrekening of creditcard af te schrijven. Dit is afhankelijk van de gekozen betaalmethode en staat ook op de site vermeld bij de uitleg voor de gekozen betaalmethode. Indien het door de Deelnemer verschuldigde bedrag na ontvangst van het betalingsformulier door Website niet (geheel) kan worden afgeschreven van de opgegeven bankrekening of creditcard, vervalt de toegang tot de betaalde functies van de site.
  5. Indien een betaling door u wordt gestorneerd (teruggeboekt via uw bank), of wanneer het automatische incasseren van uw rekening of creditcard om een andere reden niet is gelukt, betekent dit dat u in verzuim bent in de nakoming van uw betalingsverplichting. Dit veroorzaakt extra kosten welke wij naast de hoofdsom bij u in rekening zullen brengen. Bij het uitblijven van betaling, zullen wij een incassobureau inschakelen. U bent in dat geval 15% van de hoofdsom met een minimumtarief van € 40,00 incassokosten verschuldigd conform de Wet op de IncassoKosten (WIK).
  6. Website kan de tarieven van opwaardeerplannen of het aan het Toegangsvorm verbonden recht van toegang tot de Website eenzijdig aanpassen, uitbreiden of intrekken.


  Artikel 4: Herroepingsrecht


  1. De Deelnemer kan een beroep doen op de wettelijke bedenktermijn (herroepingsrecht) van 14 kalenderdagen. Wanneer de Deelnemer tijdens de wettelijke bedenktermijn gebruik maakt van het herroepingsrecht, maar de Deelnemer heeft in deze periode al daadwerkelijk gebruik gemaakt van de betaalde dienstverlening van de Website dan is de Website gerechtigd om een redelijk bedrag voor de afgenomen dienstverlening in rekening te brengen. Dit bedrag is niet hoger dan het abonnementsgeld voor de periode van aangaan van het abonnement tot het moment van herroeping. De wettelijke bedenktermijn gaat in bij het aangaan van een betaald lidmaatschap. Ontbinding van de overeenkomst dient de Deelnemer binnen de wettelijke bedenktermijn aan te vragen. De Deelnemer doet een beroep op het herroepingsrecht bij voorkeur via het contactformulier op de site waarin de Deelnemer op ondubbelzinnige wijze aangeeft gebruik te willen maken van het herroepingsrecht. De Deelnemer kan om een beroep te doen op het herroepingsrecht ook gebruik maken van het Modelformulier voor herroepingsrecht uit Bijlage I onderaan deze voorwaarden of dit downloaden via www.acm.nl/nl/download/publicatie/?id=12754. Dit formulier dient aangetekend verzonden te worden naar: DMCK B.V., Klantenservice Parenclub.eu, Kingsfordweg 151, 1043 GR Amsterdam, Nederland


  Uw rechten


  U heeft het recht op inzage van de informatie die wij verwerken. Als u dat wilt, kunt u direct contact met ons opnemen. We zorgen ervoor dat we u een kopie bezorgen van de gegevens die we over u verwerken. Mogelijk moeten we uw identiteit verifiëren om aan uw verzoek te voldoen. Als u gelooft dat de verstrekte informatie die we over u verwerken niet juist is, dan kunt u contact met ons opnemen om uw informatie te updaten. U heeft ook het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking. Als u wilt dat wij uw informatie verwijderen, dan kunt u ons op ieder moment informeren. U kunt op elk moment contact met ons opnemen met betrekking tot deze verzoeken. We zullen altijd tijdig reageren, in overeenstemming met de AVG. Mocht u niet tevreden zijn met het antwoord dat u ontvangt, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de betreffende toezichthouder.


  Delen met anderen


  We zullen uw informatie niet delen met anderen zonder uw toestemming, tenzij dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u, of uw organisatie, met ons heeft afgesloten, of tenzij dit een wettelijke verplichting is.


  Doorgifte van persoonsgegevens


  Ter realisering van de doeleinden beschreven in deze Privacyverklaring kunnen wij uw gegevens buiten de EER overdragen. Wanneer dit het geval is, zullen wij de juiste maatregelen nemen om er zeker van te zijn dat persoonsgegevens goed beveiligd zijn. Voor overdrachten naar de Verenigde Staten zorgen wij ervoor dat een dergelijke Amerikaanse partij aan het Privacy Shield voldoet. Voor andere overdrachten, kunnen we uw gegevens overdragen aan een door de Europese Commissie erkend land dat met betrekking tot Persoonsgegevens een passend beschermingsniveau biedt.


  Analytics


  Gegevens die u verstrekt, kunnen worden bewaard voor het maken van statistische analyses, waaronder via Google Analytics en Piwik. Deze statistieken worden gebruikt om de Diensten te optimaliseren. Zo kunnen wij zien hoe onze bezoekers de website gebruiken en op basis daarvan de website verbeteren. Waar mogelijk, zullen we deze gegevens pseudonimiseren.


  Cookies


  Wij willen u op een gebruiksvriendelijke manier relevante en persoonlijke informatie kunnen bieden. Hiervoor maken wij op onze websites gebruik van verschillende soorten cookies. Wij plaatsen bijvoorbeeld cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de site. Denk hierbij aan de mogelijkheid tot reageren, de werking van spamfilters, het afspelen van video en caching om de website sneller te maken. Ook gebruiken wij analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.


  In het algemeen worden cookies bewaard voor de duur van de (browser)sessie. Bovendien kan uw IP-adres worden opgeslagen in de logbestanden van onze webserver als u van onze Diensten gebruik maakt. Dit is noodzakelijk om onze Diensten op de juiste manier te beheren en te beveiligen. We gebruiken uw IP-adres niet om uw onlinegedrag te volgen of te registeren. Meestal zijn we niet in staat om uw IP-adres te koppelen aan uw naam, adres of andere identificerende informatie, behalve wanneer u ons dergelijke informatie verstrekt en gebruik blijft maken van hetzelfde IP-adres.


  U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.


  Beveiliging


  We zorgen ervoor dat uw persoonsgegevens tegen verlies of tegen onrechtmatige verwerking worden beveiligd. Wij hebben onder andere de volgende technische en organisatorische maatregelen genomen:


  • Logische toegangscontrole, gebruik van wachtwoorden en mogelijk een tweede factor;
  • Encryptie van data;
  • Pseudonimiseren van data;
  • Het gebruik van Virtual Private Servers (VPN) toegankelijk met de SSH-sleutel;
  • Overdrachten alleen over SSL;
  • Purpose-bound toegangsbeperkingen;
  • Controle van erkende autorisaties.


  Websites en Diensten van derden


  Onze Diensten omvatten activiteiten gerelateerd aan het leveren van software waarmee onze klanten hun eigen professionele websites kunnen bouwen. Onze klanten bepalen wat soort gegevens zij verzamelen op of via hun website. We verwerken dergelijke gegevens alleen namens onze klanten. Als u vragen heeft over informatie die onze klanten op of via hun website verzamelen, dan kunt u contact opnemen met de organisatie die de website heeft opgezet. Onze klanten bepalen welke andere diensten of plug-ins ze gebruiken. Deze Privacyverklaring is niet van toepassing op dergelijke andere diensten of plug-ins, noch op websites van derden die worden bezocht via links. We kunnen niet garanderen dat deze derden uw persoonlijke gegevens veilig en betrouwbaar behandelen. Wij adviseren u om de privacyverklaringen van deze partijen te lezen.